Klachtenregeling

 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op een kindcentrum kunnen klachten voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk binnen de muren opgelost worden via de leerkracht, pedagogische medewerker of de directie. Voor klachten waar geen oplossing voor wordt gevonden hebben wij een klachtenregeling opgesteld, die op het kindcentrum ter inzage ligt.

Interne contactpersonen 

Op elk kindcentrum is iemand benoemd die de wegen kent richting vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie. Volgens de klachtenregeling zullen ouders/verzorgers in de meeste gevallen met hun klacht eerst terechtkomen bij deze interne contactpersoon. (Als u niet weet wie dat is op ons kindcentrum, dan kunt u dat opvragen bij de directie.) Is deze weg gelet op de aard van de klacht niet mogelijk, of heeft de afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden? Dan kan men ook rechtstreeks een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon of direct contact opnemen met de klachtencommissie.

Externe klachtencommissie

CKC Drenthe onderwijs beschikt over twee externe vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand. Uiteraard is de vertrouwenspersoon gebonden aan geheimhouding en neemt hij of zij bij zijn of haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.

De vertrouwenspersonen zijn:

Ds. D. (Diete) Kits, uit Bovensmilde, tel. 0592-412697, predikant in de PKN te Bovensmilde

Mw. E.G. (Liesbeth) Harderwijk uit Assen, tel. 06-12931896, voormalig familierechtadvocaat en scheidingsmediator

 

Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost binnen de school, kan een beroep gedaan worden op de klachtencommissie van CKC Drenthe.

Klachtencommissie CKC Drenthe

t.a.v. dhr. B. Krijgsheld, voorzitter

Postbus 167

9400 AD  Assen

klachtencommissie@ckcdrenthe.nl