Leerlingenzorg

 

In de klas

Bijna alle kinderen die bij ons op school komen doorlopen de basisschool in 8 jaar. Een kind leert en ontwikkelt zich van nature. Niet ieder kind doet dit in hetzelfde tempo of op hetzelfde moment. We proberen hier zo goed mogelijk rekening mee te houden bij ons onderwijs.

Kinderen leren bij ons zelfstandig te werken. Wanneer de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn heeft de leerkracht tijd om aan de instructietafel aandacht te besteden aan individuele leerlingen of aan kleine groepen. Het gaat hier om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben voor één of meerdere vakgebieden, leerlingen die een eigen leerroute volgen, maar ook om leerlingen die een uitgebreidere taak hebben omdat ze meer aankunnen.

Om een heldere doorgaande lijn te waarborgen is goede communicatie van groot belang. Met ouders maken we aan het begin van ieder schooljaar individuele afspraken met de leerkracht over de contactmomenten. We houden alle gesprekken en onderzoeken en toetsresultaten van de kinderen bij in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Zo kan iedere leerkracht altijd inzien wat er in de afgelopen jaren op school is besproken en wat het niveau van de leerling is. Ook ouders mogen dit dossier inzien.

Wanneer uw kind extra hulp krijgt, ontvangt u hiervan als ouders altijd een plan. Zo bent u op de hoogte van de hulp die uw kind krijgt, waarom dit zo is, wanneer dit gebeurt en wanneer dit geëvalueerd wordt.

Basisondersteuning 

Begeleiding door de intern begeleider (IB-er)

Voor leerkrachten is het prettig als er met enige regelmaat iemand meekijkt met de processen in de groep en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De Intern Begeleider (IB-er) is er om deze rol te vervullen. De IB-er zet zich in om leerkrachten te ondersteunen in de dagelijkse praktijk met leerlingen. Dat doet zij door het houden van leerlingbesprekingen, door te observeren en door te reflecteren met leerkrachten. De IB-er houdt zich daarnaast bezig met de ondersteuningsstructuur op schoolniveau en is gesprekspartner van de directie. De IB-ers binnen CKC Drenthe ontmoeten elkaar regelmatig en delen kennis en ervaringen. 

Expertise van het Ondersteuningsteam

De IB-er kijkt mee en adviseert de leerkracht met betrekking tot de ondersteuning aan leerlingen. Soms is de vraag echter zo specifiek dat de IB-er daarvoor graag wil overleggen met een specialist. Daarvoor kan de IB-er terecht bij het Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam bestaat uit specialisten op het gebied van gedrag, orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie en onderwijs. Zij komen regelmatig op de scholen om te sparren met de IB-er. Om dat goed te kunnen doen, komen zij ook in de groepen. 

Aanvullende ondersteuning

Aanvullende ondersteuning is nodig wanneer de basisondersteuning niet het gewenste resultaat oplevert. Als blijkt dat de interventies op de basisschool onvoldoende bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling, wordt overgegaan tot het bieden van extra ondersteuning. Binnen ons samenwerkingsverband wordt extra ondersteuning geboden op scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en op scholen voor speciaal onderwijs (SO). Toelating tot het SBO en SO verloopt via een onafhankelijke Commissie van Toelaatbaarheid (CvT). 

In ons ondersteuningsprofiel staan onze mogelijkheden beschreven, evenals de grenzen aan ons aanbod. Voor de volledige inhoud van dit profiel zie hieronder.